Publications

Monographs

Wikström, T, 1994, Mellan hemmet och världen. Om rum och möten i 40- och 50-talen hyreshus. /Between the Home and the World. On spaces and meetings in rented housing of the 40ies and 50ies. Doctoral dissertation. Stockholm/Stehag: Symposion Graduale.

Articles in international journals

Wikström, T, 1989, "Hemmet och moderniseringsprocessen. Några uppslag under arbete". Tidskrift för arkitekturforskning, vol 2, nr 4, 1989.

Wikström, T, 1992, "Livsstil och livsform – två begrepp för mångfald i boendet". Nordisk arkitekturforskning 1992:1.

Wikström, T, 1993, "Det levda rummet – om hem i 40- och 50-talen bostadsområden". Nordisk arkitekturforskning 1993:3

Wikström T, 2001, "Virtualitet och rumslighet. Om nygamla media och platser". Nordisk arkitekturforskning No.3, 2001.

Wikström, T, 2005a, "Residual space and transgressive spatial practices – ­the uses and meanings of un-formed space". Nordic Journal of Architectural Research, No. 1, 2005.

Wikström, T, 2005b, "The Connectivity of the Urban Landscape. Mobile Phones and the Approach to Shared Space." Nordic Journal of Architectural Research, No. 4, 2005.

Papers to conferences

Wikström, T, 1992, "The Home and Housing Modernization". Paper to the symposium Dwelling in Scandinavia, Trondheim August 1992.

Wikström, T, 1993, "Hemhörighet i det splittrade grannskapet". Paper to symposium Staden och bostaden, Karlskrona den 18-21 mars 1993.

Wikström, T, 1995, Lived Space – Experiences of Unity and Ambiguity". Paper to symposium Architecture and Culture in Transition, Tammerfors, Mars 1995.

Wikström, T, 2000, "Spaces of flow and coincidence. Residential stairs and passages in the time of mediated interaction". Paper to ENHR 2000, Gävle, Sweden, June 2000.

Wikström, Tomas, 2001, "Vardagens platser – kulturmiljövårdens objekt". Paper to seminar at Sandbjerg slot, Sønderborg, Danmark, Autumn 2000.

Wikström, T, 2002, "Ordnade rum, impediment och marginell rumslighet – om plats och identitet i det nya stadslandskapet". Paper to Nordiskt seminarium om urban- och boendeforskning Helsinki, 17-19 November, 2002

Wikström T, 2004a, "Residual space and marginal spatial practices – the uses and meanings of un-formed space". Paper presented at the Conference on Public Space, Lund University February 2004.

Wikström, T, 2004b, "Connecting the Suburban Landscape – The significance of informal footpaths in Flemingsberg, Sweden". Paper presented at Cities for People Conference, June 9-11 2004, Copenhagen

Wikström, T, 2005b, "The Connectivity of the Urban Landscape. Mobile phones and the approach to shared space." Paper to annual symposium of Nordic Journal of Architectural Research, April 2005.

Wikström, T, 2008, "Cellphones and Cities. Real and virtual mobilities in the urban landscape." Paper to Architectural Inquiries, annual symposium of Nordic Journal of Architectural Research, April 2008.

Wikström, T, 2009, "Den responsiva staden". Paper to conferense Urbanitet och innovation, Borås 15-16 /10 2009

Co-written

Michelson, W, Palm Lindén, K & Wikström, T, 1998, Forward to the Past? Home-based Work and the Meaning, Use, and Design of Residential Space. Paper to the World Congress of the International Sociological Association, August 26-31 1998, Montréal, Canada.

Books, reports and other publications

Wikström, T, 1986a, "Bostadsförnyelse - på de boendes villkor". I: I första hand en egen bostad. Rapport från en konferens. (Socialstyrelsen.) Pm 126/86. Stockholm.

Wikström, T, 1986b, Planering och boendeinflytande vid förnyelse. Norra Göta i Borås. (Byggnadsfunktionslära, Lunds universitet) Rapport R5:1986. Lund.

Wikström, T, 1987, "Här är man hemma! Människor, gemenskap och bostadsförnyelse". I: Engfors, C, (red), Folkhemmets bostäder 1940 - 1960. Stockholm.

Wikström, T, 1988, "This is Our Home! People, Sense of Community and Housing Renovation". In: Bergman, B & Krantz, B, (eds), Buildings and People. (Department of Building Function Analysis, University of Lund). Lund.

Wikström, T, 1989, Bo och förbättra i bostadsrätt. En probleminventering i tio äldre föreningar. (Byggnadsfunktionslära, Lunds universitet) Rapport R1:1989. Lund.

Wikström, T, 1992, "The Home and Housing Modernization". In: Benjamin, D & Stea, D, (eds.), The Home: Words, Interpretations, Meanings and Environments. (Ethno Scapes). Aldershot, England.

Wikström, T, 1994, Att höra hemma – mångfald och splittring i det moderna grannskapet. I: Bebyggelsens mångfald. (Boverket). Karlskrona.

Wikström, T, 1996, "Local and Virtual Realities: The Spatiality of Dwelling in the Age of Computer Mediated Communication". In: Gray, M (red): Evolving Environmental Ideas. Changing Ways of Life, Values and Design Practices. 14th Conference of the International Association for People-Environment Studies. Stockholm: KTH.

Wikström, T, 1996, Distansarbetet och boendet. Project report Arbetsplats hemma. Wikström, T, 1998, Kommunikation och rumslighet. Final report to FRN.

Wikström, T, 1999, "Demokratins andra rum". I: Demokratins estetik. Forskarvolym 4 i Demokratiutredningen utgivning. SOU 1999:129. Stockholm.

Wikström, T, 2003, Plats för samtal. Virtuella miljöer för dialog om kulturarvet. Kulturarvsdialog delrapport 1:6. Riksantikvarieämbetet och Chalmers.

Wikström, T, 2006, "Monument – impediment – plats. Om det nya stadslandskapets rumslighet." I: Larsson, B & Laurell, M, (eds): Tankar om förstadens framtid. FORMAS.

Wikström, T, 2006, "Att skriva på stadens hud". I: Cecilia Hansson, (ed): Agora – Cities for People. Malmö stad.

Wikström, T, 2007, "Bostaden och kommunikationsmedia". I: Bostaden och kunskapen. Stockholm: Arkus.

Wikström, T, 2007, "Monumentalitet och mobilitet i Flemingsberg". I: Nylund, K, (ed): Periferin i centrum. Gränsöverskridande praktiker i Stockholms offentliga rum. Göteborg: Daidalos.

Wikström, T, 2007, "Restytor och gränsöverskridande rumsliga praktiker i Flemingsberg". I: Nylund, K, (ed): Periferin i centrum. Gränsöverskridande praktiker i Stockholms offentliga rum. Göteborg: Daidalos.

Wikström, T, 2010, Mobilen och staden. Delrapport i MobiScape, Mobiliteter och mötesplatser i det nya stadslandskapet.

Co-written

Blomberg, I, Schultz, S, Schönning, K & Wikström, T, 1985, Ombyggnad. In: Thiberg, S, (ed.), Bostadsboken. (Swedish Council for Building Research). T8:1985. Stockholm.

Blomberg, I, Schultz, S, Schönning, K & Wikström, T, 1990, Renovation. In: Thiberg, S, (ed.), Housing Research and Design in Sweden. (Swedish Council for Building Research). D13:1990. Stockholm.

Palm Lindén, Karin, Tomas Wikström & William Michelson, 1997, "Teleworkers Use of Home Space, An Architectural Perspective". In: Ewa Gunnarsson & Ursula Huws (eds.), Virtually Free. Gender, Work and Spatial Choice. Stockholm: NUTEK.

Wikström, Tomas & Henning , Cecilia, 1996, Huset vid ån. Ett bostadsexperiment vid områdesförnyelse. Byggnadsfunktionslära, Lunds universitet. Unpublished final report to BFR.

Wikström, Tomas & Henning, Cecilia, 1998, La casa sul fiume - Un nuovo concetto della casa per tutta la vita. In: L'abitazione per gli anziani. CER. Laboratorio Tipologico Nazionale. Quaderni 3.

Wikström, T & Berggren, K, 1982, Byggnormer vid ombyggnad – tillämpning på 30- och 40-talens flerbostadshus. (Byggforskningsrådet). Rapport R38:1982.

Wikström, T, Palm Lindén, K & Michelson, W, 1998: Hub of Events or Splendid Isolation. Home as a Context for Teleworking. KFB meddelanden 1998:3.

Wikström, T & Öresjö, E, 1991, Gemenskap och omsorg med egna krafter. Närservice i Gamla Elineberg, Helsingborg. (Byggnadsfunktionslära, Lunds universitet). Rapport R2:1991. Lund.

Öresjö, E & Wikström, T, 1990a, "Gamla Elineberg i Helsingborg. Forskning om förnyelse i ett 50-talsområde". In: Vidén, S & al (red), Bättre bostadsförnyelse. Sammanställning och slutsatser av 19 FoU-projekt. (Boverket). Karlskrona.

Öresjö, E & Wikström, T, 1990b, "Norra Göta i Borås. Forskning om förnyelse av ett 40-talsområde". In: Vidén, S & al (red), Bättre bostadsförnyelse. Sammanställning och slutsatser av 19 FoU-projekt. (Boverket). Karlskrona.

Öresjö, E & Wikström, T, 1990c, "Ljura i Norrköping. Forskning om förnyelse i ett 50-talsområde". In: Vidén, S & al (red), Bättre bostadsförnyelse. Sammanställning och slutsatser av 19 FoU-projekt. (Boverket). Karlskrona.